Northern Shoveler  Anas clypeata  
 4/7/2007 - Sherburne NWR  -  Sherburne County  
2007 Jason Bolish