Rough-Legged Hawk  Buteo lagopus  Dark Morph
 11/20/2007 - Sherburne NWR  -  Sherburne County  
2007 Jason Bolish