Eastern Kingbird  Tyrannus tyrannus  
 8/4/2007 - Sherburne NWR  -  Sherburne County  
2007 Jason Bolish